S'aprova el nou model 232 per a operacions vinculades.

S'aprova el nou model 232 per a operacions vinculades.

S’APROVA EL NOU MODEL 232 PER A OPERACIONS VINCULADES

Amb l’aprovació del model 232 s’ha produït un canvi important en la manera de declarar les operacions vinculades i les operacions amb països…

LLEGIR MÉS

S’APROVA EL NOU MODEL 232 PER A OPERACIONS VINCULADES

Amb l’aprovació del model 232 s’ha produït un canvi important en la forma de declarar les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals i que anteriorment anava reflectida a l’Impost sobre Societats (model 200).

El dia 30 d’agost de 217, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HFP/816/2017, de 28 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el nou model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals.

Aquesta Ordre Ministerial, que no respon a cap modificació legislativa que específicament determini la necessitat d’una nova declaració, té com a finalitat traslladar determinats quadres informatius, que tradicionalment es venien informant en el model 200 de la declaració de l’Impost sobre Societat, al nou model 232.

Canvi en la forma de declarar les operacions vinculades i les operacions amb paradisos fiscals.

Com hem comentat, la informació que fins ara es declarava en diversos apartats del Model 200 de l’Impost sobre Societats, es trasllada, pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, a la nova declaració informativa que es presentarà mitjançant el Model 232:

– Operacions amb empreses o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista a l’article 13.4 RIS, d’incloure, en les declaracions que així es preveia, la informació relativa a les operacions vinculades.
– Les operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20a. LIS). Aquesta informació es va incloure per primera vegada en declaracions de l’IS de l’exercici 2015.
– Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals.

Termini de presentació del nou Model 232 de declaració en Paradisos fiscals

Es fixa com a termini de presentació de la declaració en 4 mesos després de la data de presentació de les declaracions de l’Impost sobre Societats. A l’art. 4 de l’Ordre HFP/816/2017 estableix que la presentació del 232 s’ha de realitzar al mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.

Per l’exercici 2016, es presentarà al mes de novembre (DT única Ordre HFP/816/2017).

Informació que s’ha de presentar al nou model 232 d’operacions vinculades

Quadre 1: Informació operacions amb persones o entitats vinculades (art. 13.4 RIS)

S’informarà sobre:

– Les operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
– Les operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques aquelles a la es que no els és d’aplicació la documentació simplificada, enumerades als arts. 18.3 LIS i 16.5 RIS.
– Com a novetat a partir de l’exercici 2016, al model 232 s’hauran de declarar aquelles operacions del mateix tipus que a la vegada utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import del conjunt de les esmentades operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat, amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada.

No s’ha de declarar:

– Les operacions realitzades entre entitats que s’integren en un mateix grup de consolidació fiscal, sens perjudici del previst a l’article 65.2 LIS.
– Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les AIE i les UTE. No obstant, sí que hauran de presentat el model 232 en el cas d’UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al règim de l’article 22 LIS.
– Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Quadre 2: Operacions amb persones o entitats vinculades en el cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actiu intangibles (art. 23 i DT 20ª LIS)

– Es manté el contingut dels mateixos termes que en la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2015.
– S’ha de complimentar en aquells casos en què el contribuent apliqui la reducció prevista a l’article 23 LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Qudare 3: Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals

– Es manté el mateix contingut que en la declaració de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2015.
– L’han de presentar els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.