Laboral

Laboral


El nostre equip de professionals format per graduats socials, diplomats en Relacions laborals i llicenciats en Ciències del treball, l’assessora en totes les matèries que es derivin de les relacions laborals, amb eficàcia a través de la incorporació constant de la nova normativa oferint un tractament actual, professional i proper.

A.Fiscal1

Son més de mig miler d’empleats i mig centenar de companyies a Espanya les que ja ens confien la seva Assessoria Laboral.

La nostra missió li aporta valor afegit al seu negoci, proporcionant-li solucions en l’externalització de l’Administració de Personal i realitzant una aproximació completa a la mateixa. Oferim una Assessoria Laboral global que s’estén a l’àrea de Recursos Humanos mitjançant un alineament estratègic del personal amb  els objectius i necessitats del seu negoci.


obrero obras

El Servei engloba:

● Gestió d’altes, baixes i variacions de dades de treballadors en el Règim General de la Seguretat Social.
● Alta en el Règim Especial de Treballadors  Autònoms (RETA).
● Alta en el Règim Especial d’Empleats de la Llar.
● Alta d’Empresa i apertura de Centre de Treball.
● Confecció de contractes de treball, en totes les seves modalitats contractuals, així com el seu registre telemàtic per Contrat@. Assessorem sobre la millor opció contractual a realitzar en cada cas.
● Control i confecció de llistats de venciments de contractació temporal.
● Generació de Certificats: Generació de certificats d’empresa dels treballadors de baixa i el seu enviament telemàtic, així com els Certificats de Maternitat – Paternitat (RECEMA) i els Certificats de Rendiments del treball.
● Sol·licitud certificats de la TGSS d’estar al corrent de pagament.
● Confecció de rebuts de salaris: nòmines mensuals, pagues extraordinàries, endarreriments conveni, variables, pagament de bons,  comissions, etc. Possibilitat d’enviar els rebuts de salaris per Mail, directament al correu de cada treballador o bé, directament a l’Empresa.
● Embargaments: Càlcul d’embargament i resposta davant l’Administració corresponent.
● Confecció de cartes d’amonestació.
● Gestió de comunicacions d’Incapacitat Temporal i Accidents de Treball (amb o sense baixa laboral).
● Simulacions de costos mensuals segons diferents bruts i simulacions d’indemnitzacions segons tipologia/causalitat de l’acomiadament.
● Confecció de quitances i elaboració de carta d’acomiadament o fi contracte.
● Generació d’arxius remesa bancària per al pagament dels salaris.
● Confecció de resums de costos salarials, per a la comptabilització de les nòmines.
● Càlculs d’IRPF dels empleats, segons els seus ingressos anuals i la seva situació familiar contemplada als Models 145.
● Confecció i enviament de Rebuts de Liquidació (RLC) això com de la Relació Nominal de Treballadors.
● Confecció mensual/trimestral (Models 111/216) de l’ingrés a compte de les retencions de l’IRPF i del resum anual de les retencions de l’IRPF (Models 190/296), incorporant les dades dels professionals proporcionats per l’Empresa.
● Gestió i presentació de documents davant la Tresoreria General de la Seguretat  Social (TGSS), Servei Públic d’Ocupació  (SEPE), Institut  Nacional Seguretat Social (INSS) i Mútues d’Accidents.
● Assistència en el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAAC).
● A més a més, dins els serveis d’Assessoria Laboral li proporcionem el “ Portal del Empleado”, amb el que la seva empresa disposarà d’un Portal Online que permet als empleats accedir a la seva documentació i informació laboral, actualitzar-la, descarregar-la i sol·licitar qualsevol tipus d’informació relativa a la seva relació laboral, aconseguint descarregar la càrrega de treball del Departament de RRHH i oferir una major flexibilitat i agilització, en el dia a dia, de la seva empresa.