Altres Serveis

Altres Serveis


chica oficina mira camara

Oferim una gran varietat de serveis d’auditoria, reporting, govern corporatiu i gestió del risc.

El nostre compromís de servei multidisciplinari es fa evident davant l’ampli ventall d’altres serveis que oferim, com per exemple:

> Informes d’experts independents (ampliacions i reduccions de capital, projectes de fusió, aportacions no dineràries).
> Refinançaments de deute.
> Arbitratges.
> Informes requerits per les disposicions reguladores de CNMV i Banc d’Espanya.
> Revisió de comptes justificatius de subvencions (Auditoria de subvencions).
> Revisions de projectes d’I+D.
> Informes pericials de caràcter econòmic, comptable i financer.
> Informes de validació de pla de viabilitat.
> Certificats de Fets Societaris Concrets.
> Auditories de compra o venda de societats. Processos de Due Diligence.
> Fusions, adquisicions i alienacions.
> Revisions comptables.
> Valoració de societats i assessorament integral en operacions de compra-venda.
> Consultoria econòmic financera.
> Assessorament d’expert comptable en general.


A ABAUDING creiem que la millor manera d’obtenir bons resultats és posar el nostre coneixement i experiència al servei del client.