Casos d’Èxit

Casos d’Èxit


PERFIL DEL CLIENT

Empresa líder del sector relacionat amb el metall.

CAS

El director financer, a petició del consell d’administració, va requerir un informe d’anàlisi dels ratis més destacats de la companyia. El nostre informe va revelar una situació d’endeutament baix, que juntament amb uns indicadors de tresoreria òptims i una previsió d’ingressos generosa, mitjançant la contractació de nous projectes, va aconsellar noves inversions.

BENEFICI

Les noves inversions en maquinària, com a conseqüència, en part, de les nostres recomanacions, han suposat un increment destacable en les vendes i la possibilitat d’abraçar un major nombre de comandes i, per tant, ampliar el mercat de proveïment, arribant a internacionalitzar-se.


hombre conduciendo

PERFIL DEL CLIENT

Societat del sector automobilístic.

CAS

Sol·licitud de la AEAT de 2 milions d’euros per quotes d’IVA, assistint a les inspeccions fiscals necessàries i desenvolupant la càrrega de la prova al nostre favor, aconseguint el desistiment per part de l’AEAT de l’esmentada quantia, així com, de la corresponent multa que ascendia a 0.5 milions d’euros. Les proves aportades, els informes elaborats, els documents exhibits i les negociacions amb la inspecció, van ser determinants per a demostrar la incorrecció del criteri de l’AEAT i conseqüentment, alliberar a la Societat de deutes per quotes d’IVA o sancions.

BENEFICI

L’estalvi aconseguit per la Societat va ser de 2.5 milions d’euros, trobant-se en l’actualitat al corrent de les seves obligacions tributàries sense cap tipus de deute. La Societat va aconseguir, igualment, sortir de llistat de morositat en què l’AEAT l’havia inclòs per superar el milió d’euros.


acero

PERFIL DEL CLIENT

Empresa líder del sector siderometa·lúrgic.

CASO

El director de recursos humans decideix externalitzar la gestió del departament de nòmines, amb un volum de quasi 300 treballadors, amb la finalitat d’eliminar costos fixes ineficients, a més de costos ocults i d’oportunitat.

BENEFICI

Amb l’ajuda del nostre departament laboral i a través de la nostra solució per a recursos humans del PORTAL DEL TREBALLADOR, tots el treballador tenen accés als seus rebuts de nòmina, contractes, certificats de retencions i altra documentació, en temps real, 24 hores al dia, 365 dies l’any de forma ininterrompuda. Aquest fet ha descongestionat al departament de recursos humans d ela companyia que pot dedicar més temps a millorar l’acompliment del persona d’acord amb els objectius del negoci.


negocios portatil

PERFIL DEL CLIENTE

Companyia dedicada als software informàtic i els seus treballadors.

CAS

La Societat ha hagut de desenvolupar el seu negoci a diferents Estats, membres de la Unió Europea. Com a conseqüència d’aquest fet, ha hagut de desplaçar un gran nombre de treballadors per a poder realitzar els treballs encomanats.

BENEFICI

Quan la companyia ens va informar de la possibilitat d’enviar un gran nombre de treballadors fora de l’Estat espanyol, se’ls va assessorar sobre els aspectes fiscals a tenir en compte. Com a conseqüència dels nostres coneixements es va reduir la càrrega fiscal de la Societat considerablement, donat que la tributació del cost salarial estava exempta. A més a més, com a valor afegit per la companyia es va preveure respecte del benefici fiscal pels seus treballadors en la seva declaració de la Renda, ja que els esmentats ingressos es trobaven exempts de tributació de l’esmentar impost, amb el que la Societat va poder negociar el trasllat temporal d’un major nombre de treballadors per  a realitzar el treball, que va ser un èxit.


chica haciendo ejercicio

PERFIL DEL CLIENT

Empresa internacional de distribució d’equips d’entrenament Deportiu.

CAS

Fruit dels mals resultats comptables dels últims temps i davant la situació crítica en el mercat, es planteja la reestructuració interna en el departament financer. La companyia sol·licita l’assessorament comptable i fiscal, amb la finalitat de valorar la continuïtat de la seu situada a Sant Joan Despí.

BENEFICI

Durant un any, s’ha assessorat al departament comptable i fiscal de la societat, reportant mensualment a la matriu situada al Regne Unit. Com a conseqüència del nostre treball, s’han obtingut beneficis al finalitzar l’exercici, posant de manifest que les pèrdues acumulades fins la data no eren reals, sinó fruit d’una mala gestió dels comandament reemplaçats i evidenciant la viabilitat del projecte en la ubicació actual.