Estic obligat a fer la declaració de la renda?

Estic obligat a fer la declaració de la renda?

Ja està obert el termini per presentar la declaració de la Renda, que va començar el 4 d´abril i finalitza el 2 de juliol.

Sembla que queda molt fins llavors, però és millor que no et relaxis: com més aviat t´ho treguis millor.

Això sí, abans de res hauràs de comprovar si estàs obligat a presentar la declaració de la renda, ja que algunes persones estan exemptes d´aquest deure.

COM SABER SI HE DE FER LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2017/2018

Estan obligats a presentar la Renda tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, excepte alguns casos concrets que t´expliquem a continuació.

En primer lloc estan exempts de presentar la declaració de la Renda 2017 aquelles persones que hagin percebut, exclusivament, rendiments de treball iguals o inferiors a 22.000 euros anuals. Això sí, hi ha algunes condicions:

– Els 22.000 euros anuals han de procedir d´un sol pagador.
– En cas d´haver diversos pagadors la suma entre el segon pagador i la resta no ha de superar els 1.500 euros. És a dir, si cobres 20.500 d´un pagador i 1.500 d´altres 5 no tens obligació de declarar.
– En el cas que els únics rendiments de treball siguin prestacions passives, com ara una pensió, estaran exempts de declarar sempre que la determinació del tipus de retenció aplicable s´hagi realitzat d´acord amb el procediment especial reglamentàriament establert i que no superin el límit de 22.000 euros anuals.

No obstant això, aquells que obtinguin ingressos de diversos pagadors la suma superi els 1.500 euros seguiran estant exempts de realitzar la Renda si els seus rendiments de treball anuals no superen els 12.000 euros.

El límit dels 12.000 euros anuals també es fixa en els següents casos:

– Si es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
– Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
– Si es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

També hauràs de fixar-te en els teus guanys patrimonials per saber si estàs obligat a declarar. Estan exempts de presentar la Declaració aquells individus les guanys patrimonials no superin el límit conjunt de 1.600 euros anuals. Queden excloses d´aquest supòsit els guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d´accions o partici¬paciones d´institucions d´inversió col·lectiva en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.

Finalment, les rendes immobiliàries imputades, els rendiments de lletres del tresor i les subvencions per a adquisició d´habitatges de protecció oficial o de preu taxat del contribuent no hauran de superar els 1.000 euros en conjunt.

Això sí, no estan obligats a presentar en cap cas la declaració de la Renda dels individus els ingressos combinats – rendiments de treball, de capital o guanys patrimonials – no superin els 1.000 euros. Així, també estan exempts sempre els que hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Hisenda aclareix que tots els límits són aplicables tant en la tributació individual com conjunta. No obstant això, en cas de realitzar la tributació conjunta cada persona pot tenir com a màxim un sol pagador, sumant dos en total.

No obstant això, hauràs de presentar declaració de l´IRPF si pretens beneficiar d´alguna de les següents deduccions o reduccions:

– Deducció per inversió en habitatge habitual.
– Deducció per compte estalvi-empresa.
– Deducció per doble imposició internacional.

Has de tenir en compte que, tot i estar exempt, has de presentar la declaració sempre que vulguis aplicar-te deduccions o rebre una devolució.