Política de Privacitat

Política de Privacitat


OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta Web és administrada per ABAUDING. El propòsit principal de la mateixa és merament informatiu. Volem que vostè es senti segur al visitar el nostre lloc i ens comprometem a respectar la seva privacitat cada vegada que ho faci.

L’usuari es compromet a no utilitzar cap dels continguts presents a la Web d’ABAUDING per a realitzar activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic i a respectar els copyrights i drets d’autor que apareixen a la mateixa.

ABAUDING, S.L. i les companyies relacionades que operen sota la marca ABAUDING informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.

D’acord amb allò disposat a la normativa vigent, ABAUDING sols recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que ABAUDING es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als
llocs web, així com a pràctiques del sector.

Als anteriors supòsits, ABAUDING anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant el correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal d’ABAUDING que gestioni l’esmentada informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT
S’informa als Usuaris del lloc web, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades continguts en la present pàgina tenen el caràcter de voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per ABAUDING els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ABAUDING podent-se exercir els rets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ Y CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els Usuaris podran exercitar, respecte les dades recavades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts a la Llei  Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits al paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o Passaport, dirigida a la següent direcció:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT (PROTECCIÓ DE DADES).
ABAUDNG, S.L.
C/ Mallorca, 272, 4rt 3a 08037 BARCELONA

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a ABAUDING en la direcció indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB
QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per ABAUDING i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. ABAUDING és responsable dels esmentats fitxers de dades de caràcter personal, creat per i per a ABAUDING amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de recollida de dades i, en cas de que no es dedueixi implícitament dels mateixos per l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats als llocs web. En el seu cas, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per a que ABAUDING pugui fer us de les seves dades amb la fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PER A QUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITE EN UN FITXER
L’introduir les dades en algun o alguns dels folis de captació de dades implica l’acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i es compromet al seu complert compliment durant la navegació i participació en la http://www.abauding.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI
Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recavat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a ABAUDING tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos ABAUDING col·laborarà per a que els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als esmentats tercers.
ABAUDING no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. ABAUDING no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció
del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ
Ocasionalment, ABAUDING envia e-mail confirmant la creació del compte recent creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@abauding.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos als mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis
de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran completament responsables de l’esmentat accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi ABAUDING tot allò segons les possibilitats i finalitats pels que estiguin concebuts. ABAUDING no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és ABAUDING, C/ Mallorca, 272, 4rt 3a 08037 NIF B-64949175 amb domini d’Internet http://www.abauding.com, inscrita al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats tant en l’espai habilitat a la Web com a info@abauding.com.